Archive for február, 2021

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Február 02. · NYILVÁNOS

Kérjük, olvassa el figyelmesen a TGI Fridays Budapest promóciós játéknak (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)

A Játék szervezői, adatkezelők, Rosinter Magyarország Kft. (Adószám: 11927105-2-43, székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 9/a. a továbbiakban: „Szervező”.)

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A játék célja: a TGI Fridays Budapest éttermek közönségével történő kapcsolattartás.

A Játék meghirdetése a TGI Fridays Budapest Facebook és Instagram oldalán történik:

https://www.facebook.com/TGIFridaysBudapest/

https://www.instagram.com/tgifridaysbudapest/

A promóció nincs kapcsolatban a Facebookkal és Instagrammal és nem Facebook, illetve Instagram által szervezett, illetve szponzorált tartalom.

A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

A Szervező fenti Facebook oldalon közétett, nyereményjátékra hívó posztokban feltett kérdés helyes megválaszolásával a résztvevők automatikusan részt vesznek a sorsolásokon, melynek nyereményét e játékszabályzat szabályozza. A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt önkéntesen regisztrál e játékra. A Szervező csak szabályos regisztrációkat fogad el.

Játékban való részvétel: A részvevő a TGI Fridays Budapest facebook oldalán meghirdetett nyereményjáték postot likeolja, majd kommentbe beírja, hogy melyik TGI Fridays koktél szerepel a képen.

A Játék időtartama: 2021.02.02 (postolástól számítva) – 2021.02.05. 14.00

Sorsolás: 2020. 02. 05. 15.00

A Játék Nyereménye:

Egyszeri alkalommal felhasználható, kőt főre szóló, maximum 10 000 Ft értékű vacsorameghívás, mely újranyitás után használható fel.

Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan, helyesen válaszolt a megadott időtartam alatt. A Szervező a játék lezárását követően kisorsolja a nyertest amennyiben több helyes válasz is születik. A játék során egy nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás véletlenszerűen történik.

A Szervező a nyertes nevét saját Facebook oldalán közli, mindig az adott játékra hívó poszt alatt kommentben.

A Szervező Facebook messenger üzenetben jelentkezik a nyertesnél. A nyeremény átvételének helyéről és idejéről ott történik az egyeztetés. Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, nem jelentkezik 72 órán belül a Szervezőnél, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

A nyeremény átvétele

A nyeremény át nem vétele /a voucher be nem váltása a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervező-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Facebook fiókja a nyeremény odaítélését követően, de legkésőbb 2021. február 10. napjáig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, inbox megtelt stb).

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Az átvett Nyereményeket a Nyertes Játékos legkésőbb újranyitástól számítva egy évig használhatja fel/válthatja be.

Egyéb tudnivalók

A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A “TGI FRIDAYS” márkanév szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Rosinter Magyarország Kft. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, (pl. Rosinter Magyarország Kft. dolgozói) illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.

A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a Szervező fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

A játékkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket ne Facebook-nak, hanem közvetlenül a Rosinter Magyarország Kft. csapatának lehet küldeni emailben: info@rosinter.hu

Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, illetve a nyertesek listáján való szerepléshez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Szervező a játékban résztvevők személyes adatait egyrészt a jelen Játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez (a nyeremény sorsolása, továbbítása) használja fel. Amennyiben a Játékos a hozzájárulását visszavonta, úgy a promóciós játék lezárását (a nyertes értesítését, illetve a nyeremény átadását) követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek.

Amennyiben a Játékos a játék ideje alatt vonja vissza hozzájárulását személyes adatai kezelésére, úgy törlődik az adatbázisból és nem nyerhet.

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

A Játékos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Rosinter Magyarország Kft. 1118 Budapest Ménesi út 9/a postai és az info@rosinter.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Minden visszavonásra kért adatot öt munkanapon belül megsemmisítünk.

Budapest, 2021. Február 02.